Download free over 60 Microsoft eBooks

#1
Hôm nay một bộ sưu tập lớn các ebook (trên 60 ebooks) sẽ được miễn phí cho bạn từ Blog MicrosoftSMS&P Partner Community by Eric Ligman, bây giờ bạn có thể tải về và chia sẻ cho bạn bè của bạn. Các ebook với định dạng như: pdf, xps, doc, docx với các đối tượng như: SharePoint, Visual Studio, Windows Phone, Windows 8, Office 365, Office 2010, SQL Server 2012, Azure, ... là rất hữu ích cho sinh viên!

List some of ebooks:

1. Moving to Microsoft Visual Studio 2010
2. Programming Windows 8 Apps
3. Programming Windows Phone 7
4. Programming Windows Phone 7 (Special Excerpt 2)
5. What You Can Do Before You Call Tech Support (Windows 7)
6. Office 365 – Connect and Collaborate virtually anywhere, anytime
7. Microsoft Office 2010 First Look
8. Security and Privacy for Microsoft Office 2010 Users
9. Getting started with Microsoft Office 2010 – For IT Professionals
10. Planning guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
11. Deployment guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
12. Operations guide for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
13. Technical reference for Microsoft Office 2010 – For IT professionals
14. Understanding Microsoft Virtualization R2 Solutions
15. Introducing Windows Server 2012
16. Introducing Microsoft SQL Server 2012
17. Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2
18. Configure Kerberos Authentication for SharePoint 2010 Products
19. Business continuity management for SharePoint Server 2010
20. Deployment guide for SharePoint Server 2010
21. Get started with SharePoint Server 2010
22. Governance guide for Microsoft SharePoint Server 2010
23. Profile synchronization guide for SharePoint Server 2010
24. Remote BLOB storage for Microsoft SharePoint Server 2010
25. Technical reference for Microsoft SharePoint Server 2010
26. Upgrading to SharePoint Server 2010
27. Getting Started with SharePoint Server 2010
28. Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 1
29. Planning guide for sites and solutions for Microsoft SharePoint Server 2010, Part 2
30. Planning guide for server farms and environments for Microsoft SharePoint Server 2010
31. Capacity planning for Microsoft SharePoint Server 2010
32. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Tabular Modeling
33. Microsoft SQL Server AlwaysOn Solutions Guide for High Availability and Disaster Recovery
34. Transact-SQL Data Manipulation Language (DML) Reference
35. QuickStart: Learn DAX Basics in 30 Minutes
36. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Data Mining
37. Microsoft SQL Server Analysis Services Multidimensional Performance and Operations Guide
38. Data Analysis Expressions (DAX) Reference
39. SQL Server 2012 Upgrade Technical Guide
40. Backup and Restore of SQL Server Databases
41. SQL Server 2012 Tutorials: Analysis Services – Multidimensional Modeling
42. Master Data Services Capacity Guidelines
43. Digital Storytelling
44. Free Tools in the Classroom
45. Windows Live Movie Maker in the Classroom
46. Windows 7 in the Classroom
47. Microsoft Office Web Apps Teaching Guide
48. Microsoft Office in the Classroom
49. Developing Critical Thinking through Web Research Skills
50. Bing in the Classroom
51. Moving Applications to the Cloud, 2nd Edition
52. Windows Azure Prescriptive Guidance
53. Windows Azure Service Bus Reference
54. Intro to ASP.NET MVC 4 with Visual Studio (Beta)
55. Deploying an ASP.NET Web Application to a Hosting Provider using Visual Studio
56. Getting Started with ASP.NET 4.5 Web Forms (Beta)
57. Introducing ASP.NET Web Pages 2
58. Own Your Future
59. Windows 7 Power Users Guide
60. Deploying Windows 7 Essential Guidance
61. Welcome to Windows 7


Để tải về sách điện tử của Microsoft, bạn có thể truy cập vào trang Giveaway hoặc nhấp vào tên của sách điện tử ở trên!
 

Facebook Comment