Share Key Windows 8.1 MAK: còn 8278 lượt kích hoạt . nhanh tay lên nào các bạn

#12
Share 2 key Windows 8.1 còn 293 lượt Và 306 lượt Active


[HIDE]NWKMP-Y4R3V-4J8V3-DRR6Y-6VHQQ
TVK7W-ND8YJ-B7D2C-XXFP9-T8Y93[/HIDE]

PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2
Key : ---------------------
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80463-28781-AA945
Extended PID : XXXXX-02618-046-328781-03-1033-9200.0000-3082015
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95516
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 306
Block Key Base : Not found

Benchmark : 1.4 seconds
Key bây giờ hơi hiếm nên bà con hãy nhanh tay Active nhé
 

majesty

Làm Theo Luật Lệ. Hãy sống và đam mê.
#18
Bác nào có KeyMak còn lượt Active online được cho Win 8.1 Enterprise cho e xin 1 Key với. Cảm ơn các Bác nhiều nhiều...!
Bạn có thể kích hoạt bằng key này sau đó post ID step 2 qua đây mình Activate giúp.
YMFPF-YMN7X-PB4DJ-6BJH6-H8P7D Số lượt kích hoạt: 0
 
#19
Share Key Windows 8.1 RTM Professional ProfessionalN Enterprise EnterpriseN VL: MAK còn 886 lượt Active

[HIDE]CKQMQ-DNPGJ-2FQGT-M3Q2W-Q68K3[/HIDE]

PKeyConfig : Windows 8.1 / Server 2012 R2​
Key :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Key Status : Valid
Product ID : 00261-80000-18564-AA058
Extended PID : XXXXX-02618-000-018564-03-1033-9200.0000-1972016
SKU ID : 354d964a-56e7-43c5-a93f-287a7a750bd4
Description : Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK
Edition ID : Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN
Sub Type : [Blue]X18-95523
License Type : Volume:MAK
Channel : Volume
Crypto ID : 2618 (a3a)
Activ. Count : 886
Block Key Base : Not found


Benchmark : 2,5 seconds
 

Facebook Comment