Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa - Nguyễn Đình Thúc

#1






Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa là một cuốn sách tập trung chủ yếu vào thuật giải di truyền. Lý thuyết, nguyên lý và cơ chế hoạt động của thuật giải di truyền được phân tích và giải thích tường tận và dễ hiểu thông qua các ví dụ cụ thể

Cuốn sách áp dụng thuật giải di truyền giải bài toán tối ưu hàm số với các ràng buộc không tuyến tính. Các kỹ thuật xử lí ràng buộc được xem xét và phân tích chi tiết.

Một số lớn các bài toán tối ưu tổ hợp phổ biến đã được xếp vào lớp các bài toán NP - khó cũng được xem xét và giải quyết bằng kỹ thuật lập trình tiến hóa.





MỤC LỤC

Phần 1. Thuật giải di truyền

Chương 1. Thuật giải di truyền - Các khái niệm cơ bane
Chương 2. Thuật giải di truyền - Cơ chế thực hiện
Chương 3. Thuật giải di truyền - Nguyên lý hoạt động

Phần 2. Tối ưu số

Chương 4. Biểu diễn nhiễm sắc thể cho bài toán tối ưu số
Chương 5. Bàn thêm về phép đột biến không đồng bộ
Chương 6. Xử lý ràng buộc
Chương 7. Bài toán vận tải

Phần 3. Tối ưu tổ hợp

Chương 8. Bài toán người du lịch
Chương 9. Các bài toán tối ưu tổ hợp khác

Phục lục

Phục lục1. Các chủ đề chọn lọc
Phục lục2. Chiến lược tiến hoá và các phương pháp khác





Tên e-book : Trí tuệ nhân tạo - Lập trình tiến hóa
Tác giả : Nguyễn Đình Thúc
Dung lượng : 10 Mb
Định dạng : PDF




















 

Facebook Comment