Video học quản lý Group Policy trong Windows Server 2012 R2 (70-410)

#1
Khóa học này là thứ sáu trong con đường học tập của bảy khóa học bao gồm kỳ thi 70-410 của Microsoft. Khóa học này tìm hiểu cách tạo các Group Policy Objects, cấu hình các chính sách bảo mật, cấu hình các chính sách hạn chế ứng dụng và cấu hình tường lửa của Windows.
Video học quản lý Group Policy trong Windows Server 2012 R2 (70-410)
Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách quản lý các GPO khởi đầu, cấu hình một cửa hàng trung tâm, các liên kết GPO, Nhiều chính sách nhóm cục bộ, người dùng và nhóm cục bộ, gán quyền người dùng, cài đặt tùy chọn bảo mật, chính sách kiểm tra, Kiểm soát tài khoản người dùng (UAC), các mẫu bảo mật, chính sách hạn chế phần mềm và quy tắc AppLocker. Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm hiểu cách cấu hình thực thi quy tắc, quy tắc cho nhiều cấu hình bằng Group Policy, Windows Firewall để cho phép hoặc từ chối ứng dụng, phạm vi, cổng, người dùng và cài đặt nhập và xuất. Cuối cùng, bạn sẽ học cách cấu hình các quy tắc bảo mật kết nối và cấu hình các ngoại lệ tường lửa đã được xác thực.
Danh sách bài học :

Định cấu hình các đối tượng chính sách nhóm

02. GPO Foundations Templates và Containers.mp4
03. GPO Foundations Components.mp4
04. GPO Foundations Precedence.mp4
05. Định cấu hình Cửa hàng trung tâm.mp4
06. Quản lý Starter GPOs.mp4
07. Cấu hình GPO Links.mp4
08. Cấu hình nhiều chính sách nhóm cục bộ.mp4

Định cấu hình chính sách bảo mật

02. Yêu cầu bảo mật trường hợp sử dụng.mp4
03. Cấu hình người dùng cục bộ và Groups.mp4
04. Định cấu hình gán quyền người dùng.mp4
05. Cấu hình tùy chọn bảo mật Settings.mp4
06. Cấu hình chính sách kiểm tra.mp4
07. Cấu hình điều khiển tài khoản người dùng (UAC) .mp4
08. Định cấu hình Security Templates.mp4

Định cấu hình chính sách hạn chế ứng dụng

02. Danh sách đen so với Whitelisting.mp4
03. Chính sách hạn chế phần mềm so với AppLocker.mp4
04. Cấu hình Software Restriction Policies.mp4
05. Cấu hình AppLocker Policies.mp4
06. Tự động tạo các quy tắc AppLocker.mp4
07. Triển khai AppLocker.mp4

Cấu hình tường lửa của Windows

02. Firewall Foundations.mp4
03. Cấu hình nhiều hồ sơ bằng Group Policy.mp4
04. Cấu hình Windows Firewall Allow và Deny Rules.mp4
05. Nhập và xuất Settings.mp4
06. Cấu hình các quy tắc bảo mật kết nối.mp4
07. Cấu hình ngoại lệ tường lửa xác thực.mp4


Video học quản lý Group Policy trong Windows Server 2012 R2 (70-410)
:dl:
Mã:
Link GoogleDrive :

https://drive.google.com/drive/folders/1IiBGLL1je9_0UgLrco6uYkxAZy8_tX7Q?usp=sharing
Link sao lưu khi bị lỗi :
https://drive.google.com/drive/folders/1TdY36XIbsD19IPcuv5OqjxJkofMVbwnQ?usp=sharing
 

Facebook Comment